รับตรง Admissions

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57 รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร(รอบ2) บุคคลทั่วไป ปี2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดการรับสมัคร ที่ http://nursepolice.go.th/node/97 ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบ 2) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 57.pdf Read more →

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 ก.ค. 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.  วท.บ.เคมี                                  จำนวน 50คน 2.  วท.บ.ชีววิทยา                            จำนวน 50 คน 3.  วท.บ.ฟิสิกส์                               จำนวน 10 คน 5.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 5  คน 6.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)          จำนวน 5  คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2.       มีสัญชาติไทย 3.       ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 4.       เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 5.       ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ หลักฐานการสมัคร 1.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 2.   ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร) 3.   ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2557) การยื่นใบสมัคร 1 ยื่นและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            2 ยื่นใบสมัครทางอีเมล์โดยแสกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ ได้ทางอีเมล์Sci.Academic@gmail.com          3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์  ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ. มหาสารคาม [...] Read more →

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557

รับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557 สาขาเทคนิคการแพทย์  27 คน สาขารังสีเทคนิค 15 คน !! เปิดรับถึง 28 กรกฎาคม 2557  นี้ ***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ เอกสารประกอบข่าว : ประกาศรับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557.pdf ใบสมัครรับตรง หลังแอดฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 2557.pdf Read more →

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558

โควตา มทร.ธัญบุรี 2558 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 คณะที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ - คณะศิลปศาสตร์ รับ 90 คน - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 240 คน - คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 170 คน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 375 คน - คณะบริหารธุรกิจ รับ 380 คน - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 200 คน - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 140 คน - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 110 คน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 55 คน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 30 คน - วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ 60 คน คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ,ปวช. ,ปวส. - ผู้สมัครต้อง มีวุฒิการศึกษา มีคุณสมบัติ และเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก ของแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการ ที่มา : http://p-dome.eduzones.com/quota-school-rmutt-58/ สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : เกณฑ์.pdf ปฏิทิน.pdf Read more →

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2558

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 2558 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะมี 6 โคงการคือ 1. โควตาโรงเรียน 2. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. โควตาผู้มีความสามารภด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 4. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนฯไทย-ญี่ปุ่น 5. โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท ) 6. โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุสาหกรรมที่มีอุปการคุณ สาขาที่เปิดรับ กำหนดการ ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาโรงเรียน คลิกที่นี่! ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่! ใบสมัครและใบสรุปรายชื่อประเภทโควตาศิลปวัฒนธรรมและกีฬา คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่าTNI คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญ สสท. คลิกที่นี่! ใบสมัครประเภทโควตาบุตรบุคลากรของบริษัทผู้มีอุปการคุณ คลิกที่นี่! ที่มา : http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=27 สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : parkard KOTA 58.pdf Read more →

ชงคสช.รื้อแอดมิชชั่นใหม่

ชงคสช.รื้อแอดมิชชั่นใหม่ จุฬาฯ ดันแผนปฏิรูปการศึกษาชง คสช.แก้ไขระบบแอดมิชชั่นปรับฐานเงินเดือนอาชีวะเทียบเท่าอุดมศึกษา นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แก้ไขระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น เพื่อแก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ ทั้งนี้ ได้เสนอให้ปรับเนื่องจากพบว่าระบบยังไม่เอื้ออำนวยในการคัดเลือก|นักเรียน ทำให้นักเรียนต้องวิ่งรอกในการสอบ เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงเสนอให้ทุกมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้เสนอสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวะศึกษามากขึ้น โดยเสนอให้ปรับฐานเงินเดือนผู้ที่จบอาชีวะกับปริญญาตรีต้องไม่ต่างกันมาก เพื่อดึงดูดให้เด็กเข้าเรียนอาชีวะเนื่องจากประเทศมีความจำเป็นและต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก นพ.ภิรมย์กล่าวว่าขณะเดียวกันยังได้เสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมซึ่งเป็นทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอให้พัฒนาคุณภาพครูซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา “การปฏิรูปครั้งนี้ คสช.สามารถดึงพลังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ไม่มีช่องว่างอย่างที่ผ่านมา รวมถึงการจัดตั้งให้มีสภาปฏิรูปหรือคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งมาจากหลายเวที จะทำให้มีแนวทางในการแก้ไขจากหลายมิติ ครอบคลุม เป็นองค์รวมมากขึ้น ซึ่งในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการหารือและคาดว่าจะส่งคณาจารย์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูป การศึกษา”นพ.ภิรมย์ กล่าว   http://www.posttoday.com/สังคม/การศึกษา/307767/ชงคสช-รื้อแอดมิชชั่นใหม่ Read more →

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558

รับตรง แพทย์ (MDX) (MD02) (DTX) มข. 2558 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) โครงการผลิตเเพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงาน คณะกรรการอุดมศึกษา (MD02) จำนวนการรับ 90 คน - (MDX) ทั่วประเทศ 44 คน - (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน คุณสมบัติ กำหนดการ   ค่าสมัครสอบ 1200 บาท ———————————————————————————————- โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) จำนวนการรับ 10 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในโปรแกรมวิทยศาสตร์-คณิตศสตร์ - GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 กำหนดการ ค่าสมัคร 1000 บาท ที่มา : http://home.kku.ac.th/admismd/ สามารถ Download  ระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ เอกสารประกอบข่าว : mdx_md02_58_ann.pdf dtx_58_ann.pdf calendar58.pdf   Read more →

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ หลัง admissions หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร QS2 ชั้น 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารประกอบข่าว : รับสมัครป.ตรีนิติศาสตร์หลังadmissions.pdf   Read more →

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57

รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 6800 อัตรา ประจำปี 57 กำหนดการปฏิบัตงานในการรับสมัคร รับตรง บุคคภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำ พ.ศ. 2557 จำนวน 6800 อัตรา  แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศียนบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ( นสต.) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6600 อัตรา 2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาพ ปวช หรือ เทียบเทียว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา . ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา 1 บช.น. 1,000 9 ภ.8 600 2 ภ.1 700 10 ภ.9 100 3 ภ.2 550 11 บช.ตชด. 1,200 4 ภ.3 300 12 บช.ส. 100 5 ภ.4 150 13 บช.ปส. 100 6 ภ.5 350 14 สง.นรป. 30 7 ภ.6 150 15 ศชต. 900 8 ภ.7 370 รวม 6,600 2. [...] Read more →

โควตาภาคเหนือ มช. 2558

โควตาภาคเหนือ มช. 2558 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน ในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม เปิดรับสมัคร วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2557 -โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท -โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น เปิดรับสมัครวันที่ 8 -12 กันยายน 2557 ที่มา : http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/58/ Read more →

Scroll to Top