ทุนการศึกษา

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 6,000 บาท คุณสมบัติ ผู้ขอรับทุน1.เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป 2.เสนอแฟ้มผลงาน 3.ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 4.เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 5.หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 3.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์ เอกสารประกอบ การสมัคร1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1) 2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 3.หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) ติดต่อสอบถามวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569 วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599 Read more →

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้

ม.หัวเฉียว เปิดรับ 8 โครงการ พร้อมทุนหลายประเภทเริ่ม3 ธ.ค.นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 โครงการ พร้อมมอบทุนการศึกษาหลายประเภท รวมทั้งทุนที่มีเงื่อนไขหลังเรียนจบต้องทำงานให้กับหน่วยงานในสถาบันด้วย เริ่มอังคารที่ 3 ธ.ค.นี้ โดยโครงการพิเศษของม.หัวเฉียว จะรับสมัครผ่านโรงเรียน ไม่เสียค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 20 ธ.ค. 56 โครงการที่รับสมัครและทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” ภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จาก สกอ. - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 - พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ - ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี **ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หมายเหตุ : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ 2. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับ (ปวส.) ชั้นปีที่2 2. โครงการทุน “ร่มโพธิ์ทอง” -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป -พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก” -ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา สาขาวิชาละ 2 ทุน เงื่อนไขการรับทุน [...] Read more →

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท(International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA) สาขาที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES) 3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.) กำหนดการ (Schedule) หลักสูตรยานยนต์ (AE) และสิ่งแวดล้อม (EnvE) เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 26 มกราคม 2557 ทดสอบภาษาอังกฤษ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 09:00 – 10:30 น.) สอบสัมภาษณ์ : 30 มกราคม 2557 (เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป) ประกาศผล : 13 กุมภาพันธ์ 2557 (ผ่านทางเว็บไซต์) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 23 มกราคม 2557 [...] Read more →

คณะศึกษาศาสตร์ มข. มอบ 85 ทุน สควค.ระดับปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มข. มอบ 85 ทุน สควค.ระดับปริญญาโท ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระดับปริญญาโท ทางการศึกษา (ทุนPremium)ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีจำนวนที่รับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 นี้ รวม 85 คน แยกเป็นรายวิชาเอก ดังนี้ ฟิสิกส์ 15 คน เคมี 15 คน ชีววิทยา 15 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 คน คณิตศาสตร์ศึกษา 25 คน การสมัคร : สมัครทางออนไลน์ แล้วส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ ผู้ประสานงานการรับสมัครทุนโครงการ สควค. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โดย ในปีการศึกษา 2557 สสวท. ได้ขยายคุณสมบัติจากเดิมที่รับเฉพาะผู้จบ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ให้ผู้ที่จบ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สามารถสมัครได้ด้วย สามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.dpstcenter.org/psmt/page/?mem=premium Read more →

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57

ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57 ทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 57   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบชิงทุนเข้ารับศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ประเภทที่ 2 ทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ) ประเภทที่ 3 ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 1 ทุน (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน) สมัครและส่งเอกสารการสมัครภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ***ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางอุไร เครือตา นางนุชนารถ อำนาจบุดดี โทรศัพท์02-7916000 – 20 ต่อ 1008, 1038 โทรสาร 02-5339695 E-mail: urai.k@rsu.ac.th; :noochanart.a @rsu.ac.th http://www.rsu.ac.th/econ เอกสารประกอบข่าว : รายละเอียดผู้สมัครสอบชิงทุน.doc Read more →

สมาคมการตลาดฯ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้นศ.สาขาการตลาด

November 13, 2013 admin ทุนการศึกษา Comments Off

สมาคมการตลาดฯ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องให้นศ.สาขาการตลาด มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาเพื่อมีโอกาสในการเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา รายละเอียด 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้จนจบการศึกษา (เทอมละ 10,000.- บาท) ในกรณีที่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์หรือ ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 จะถือว่าผู้ได้รับทุนนั้นหมดสิทธิที่จะ ได้รับทุนต่อไป 2. เป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน แต่ต้องส่งรายงานผลการเรียนให้ มูลนิธิฯ ทราบทุกเทอม 3. มูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่มอบทุนให้ แต่ยังจะให้ความช่วยเหลือ ด้านอื่นตามสมควร เช่น เป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ และช่วย หาบริษัทให้ฝึกงานในช่วงหยุดเทอมภาคฤดูร้อน เกณฑ์และข้อมูลประกอบการคัดเลือก 1. ต้องเรียนสาขาการตลาดเป็นวิชาเอก รักการตลาด และมีความประพฤติดี 2. เขียนประวัติของตัวเองและครอบครัวอย่างละเอียด 3. เขียนเหตุผลอย่างน้อย 5 ข้อ ว่าทำไมจึงสมควรได้รับทุน ตามที่ขอมา ขั้นตอนการสมัครรับทุน 1. ให้นิสิต- นักศึกษาติดต่อขอรับใบสมัคร โดยตรงได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย e-mail : center@marketingthai.or.th หรือโทรศัพท์ : 0-2679-7360-3 Fax : 0-2285-5988 2. ขั้นตอนการรับสมัคร - ส่งใบสมัครให้อาจารย์สาขาการตลาดเซ็นต์รับรอง - อาจารย์คัดเลือกเบื้องต้น เช่น ตรวจสอบเช็คประวัติ ผู้ขอทุนและข้อมูลครอบครัว - อาจารย์ส่งใบสมัครของผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติอยู่ใน เกณฑ์ที่จำเป็นต้องขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาจริง มาให้ มูลนิธิฯ คัดเลือกขั้นสุดท้าย ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้ง การเป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจากทางมูลนิธิฯ โดยตรง และจะเริ่มได้รับทุนตั้งแต่ เทอม 2 ปี 1 หรือ เทอม 1 ปี 2 แล้วแต่ปีที่มีการแยกสาขาการตลาด เป็นต้นไป จนจบการศึกษา Read more →

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี

ม.ศรีปทุมมอบทุน SPU Trendy-New Generationเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557พร้อมมอบทุนการศึกษา2ประเภท SPU Trendy และ New Generation ให้ผู้ที่จบม.ปลายได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี   โครงการนี้สมัครได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เปิดรับตั้งแต่วันนี้้จนถึง 6 ธันวาคม 2556     วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ตรี รอบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ผ่าน การคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา รวมมูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท* โดยมีเงื่อนไขระหว่างศึกษา คือ นักศึกษาระบบโควตาพิเศษ จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ทุกสิ้นภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 รายละเอียดของการสนับสนุนและการมอบทุนการศึกษา   1. ทุน SPU Trendy มูลค่าทุนสูงสุด 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ ปีที่ศึกษา 1 2 3 4 ภาคฤดูร้อน 4,000 ภาคเรียนที่ 1 3,000 4,000 4,000 2,000 ภาคเรียนที่ 2 3,000 4,000 4,000 2,000   2. ทุน SPU [...] Read more →

ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน ABAC เปิดระบบรับสมัครแล้ววันนี้

ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน ABAC เปิดระบบรับสมัครแล้ววันนี้ ในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด 80 ปี ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยใช้ชื่อว่า “ทุน 80 ปี เจษฎาจารย์มาร์ติน” ทุนนี้มอบให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มี โลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะเปิดให้กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา -เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว -เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้ -มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ -ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว -มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัคร-ขอรับทุนฯ ที่ยื่นขอผ่านโรงเรียนต้นสังกัดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ครบถ้วน -มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มายื่นขอโดยตรงที่มหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย -ชำระค่าใบสมัครฯ พร้อมคู่มือการศึกษา จำนวน 500 บาท ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 -กรอกข้อความในใบสมัครฯให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่ ที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ • หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 (5 [...] Read more →

รับตรงและทุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ม.นครพนม 2557

รับตรงและทุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ม.นครพนม 2557   รับตรงและทุนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรรม / ผู้ทําความดี มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยนครพนม กําหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา / ศิลปวัฒนธรรรม / ผู้ทําความดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่า - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครขอรับทุน - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรรม / ผู้ทําความดี คุณสมบัติ ที่มา : http://www.npu.ac.th/main.php   สามารถ Download   รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ   เอกสารประกอบข่าว : npu_admission_schorlaship2557.pdf Read more →

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ

135ทุนส่งเสริมการศึกษา2557 ม.พายัพ มอบให้นักเรียนทั่วประเทศ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษามากว่า 40 ปี จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภทที่หนึ่ง ทุน 77 จังหวัด มอบให้ กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนและรายงานตัวเป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 ทุน (จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษา) รวม 77 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เงื่อนไข 1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก (โควตาภูมิภาค โควตารับตรงผ่านครูแนะแนว แอดมิชชั่น รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต) 3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป 4. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครทุนแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ 5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยศิลป์ และศาสนศาสตร์ ประเภทที่สอง ทุนโรงเรียนเครือข่าย เฉพาะสำหรับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 18 โรงเรียน 18 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท เงื่อนไข 1. ทุนนี้เป็นทุนสำหรับเป็นส่วนลดค่าหน่วยกิตของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านทุกระบบการคัดเลือก (โควตาภูมิภาค โควตาโรงเรียน แอดมิชชั่น รับตรงด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ / ทางอินเตอร์เน็ต) 3. ทุนนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป 4. เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครทุนแสดงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ 5. ทุนนี้ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยศิลป์ [...] Read more →

Scroll to Top